Algemene voorwaarden

1. Factuurvoorwaarden:

    1. De facturen zijn betaalbaar contant of uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
    2. Van rechtswege en zonder enige herinnering of aanmaning zijn verwijlintresten van 15% verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.
    3. Bij toepassingvan art. 1139,1147 en 1152 van het burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is,vermeerderd worden met 15% met een minimum van €37.19€ ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.
    4. klachten worden alleen in aanmerking genomen indien deze schriftelijk en aangetekend binnen de 8 dagen na factuurdatum worden ingediend op onze hoofdzetel te Kermt – Hasselt. Er zal geen rekening worden gehouden met klachten die na deze termijn worden ingediend. 5. Voor alle betwistingen en geschillen inzake deze factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van en te Hasselt. 

2. Verwerking van persoonsgegevens

CRV BVBA en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen.

Voor meer info, zie onze Privacy Policy hier.